Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van OndernemerBurnout, gevestigd te Nieuwerker aan den IJssel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 68582277.

Voor eventuele vragen met betrekking tot deze voorwaarden kun je contact met ons opnemen via [email protected] of telefonisch op 06-28229144.

Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie van deze voorwaarden is altijd van toepassing op alle opdrachten. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen.

1.Dienstverlening

Onze dienstverlening omvat het coachen van ondernemers die te maken hebben met burn-outklachten en stressgerelateerde problemen. Daarnaast bieden we preventietrainingen aan bedrijven op het gebied van stress en burn-out.

2. Toepassing algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en opdrachten tussen deOndernemerBurnout en de opdrachtgever. Op verzoek sturen wij deze voorwaarden kosteloos toe. Ze zijn tevens beschikbaar op onze website.

3. Totstandkoming opdracht

De opdracht komt tot stand wanneer de opdrachtgever instemt met de opdracht.

4. Offertes en aanbiedingen

4.1. Alle door deOndernemerBurnout verstrekte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. Een offerte geldt enkel voor de specifieke opdracht waarop deze betrekking heeft.

4.2. Wanneer de opdrachtgever informatie verstrekt, mag deOndernemerBurnout ervan uitgaan dat deze informatie correct is en zal de offerte hierop gebaseerd zijn.

5. Prijs

5.1. deOndernemerBurnout behoudt het recht om de prijs voor de dienstverlening tussentijds aan te passen in geval van onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden na het sluiten van de opdracht.

5.2. In het geval van prijsverhoging zoals beschreven in het vorige artikel, heeft de opdrachtgever het recht de opdracht te annuleren. Reeds gemaakte kosten of uren zullen in rekening worden gebracht, zonder recht op compensatie of schadevergoeding voor de opdrachtgever.

5.3. De prijs is exclusief eventuele onkosten van deOndernemerBurnout en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.

6. Betaling en incassokosten

6.1. De opdrachtgever dient binnen veertien dagen na factuurdatum te betalen.

6.2. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij de wettelijke rente (voor consumenten) of de wettelijke handelsrente (voor ondernemingen) plus 1% verschuldigd. De rente wordt berekend vanaf het moment van verzuim tot de volledige betaling.

6.3. In geval van verzuim is de opdrachtgever tevens alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan deOndernemerBurnout. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van het factuurbedrag, variërend van €100 tot €2.500.

7. Contractsduur

7.1. De overeenkomst tussen deOndernemerBurnout en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.

7.2. Beide partijen hebben het recht de overeenkomst op elk moment en zonder opzegtermijn te beëindigen.

8. Uitvoeringstermijn

8.1. Indien de opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is of informatie/materialen dient te verstrekken, begint de termijn voor de uitvoering van de opdracht pas nadat de betaling, informatie of materialen zijn ontvangen door deOndernemerBurnout.

8.2. Overeengekomen termijnen voor de uitvoering van de opdracht zijn nooit strikt fataal. In geval van overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever deOndernemerBurnout schriftelijk in gebreke te stellen.

8.3. Overschrijding van een termijn geeft de opdrachtgever niet het recht de opdracht te ontbinden, tenzij de uitvoering blijvend onmogelijk is, of deOndernemerBurnout de opdracht niet binnen een herziene, schriftelijk meegedeelde termijn uitvoert.

9. Derden

deOndernemerBurnout kan werkzaamheden geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door derden. De artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid), en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

10. Uitvoering van de opdracht

10.1. deOndernemerBurnout zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en volgens de geldende normen en eisen van vakmanschap uitvoeren.

10.2. De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle benodigde informatie of materialen tijdig aan deOndernemerBurnout worden verstrekt, indien deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht.

10.3. Indien de opdrachtgever de benodigde informatie of materialen niet tijdig verstrekt, heeft deOndernemerBurnout het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en eventuele extra kosten als gevolg van vertraging in rekening te brengen. deOndernemerBurnout is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

11. Wijziging van de opdracht

11.1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat wijzigingen of aanvullingen noodzakelijk zijn voor een behoorlijke uitvoering, zullen beide partijen dit in onderling overleg doen.

11.2. deOndernemerBurnout behoudt het recht om de overeengekomen prijs aan te passen bij wijzigingen in de opdracht. Dit zal voorafgaand aan de wijziging schriftelijk worden meegedeeld aan de opdrachtgever.

11.3. deOndernemerBurnout kan verzoeken tot wijziging van de opdracht weigeren als deze van invloed kunnen zijn op de kwaliteit of kwantiteit van de werkzaamheden.

12. Opschorting en ontbinding

12.1. deOndernemerBurnout kan de opdracht opschorten indien hij door omstandigheden, buiten zijn controle of onbekend bij deOndernemerBurnout, tijdelijk niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

12.2. Bij blijvende onmogelijkheid tot nakoming kunnen beide partijen de opdracht ontbinden voor het nog niet uitgevoerde deel.

12.3. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, mag deOndernemerBurnout de uitvoering opschorten en heeft deOndernemerBurnout recht op schadevergoeding.

13. Tussentijdse 0pzegging

13.1. In het geval van tussentijdse opzegging zal deOndernemerBurnout zorgen voor de overdracht van de nog uit te voeren werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan de opdrachtgever. Eventuele extra kosten voor de overdracht komen voor rekening van de opdrachtgever.

13.2. deOndernemerBurnout behoudt het recht om de opdracht direct op te zeggen, zonder verplichting tot schadevergoeding of compensatie, in geval van:

  • Overschrijding van een betalingstermijn door de opdrachtgever.
  • Faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever.
  • Ontbinding of liquidatie van de opdrachtgever (vennootschap).
  • Curatelestelling of overlijden van de opdrachtgever (natuurlijk persoon).
  • Andere omstandigheden waardoor de opdrachtgever niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

14. Overmacht

14.1. deOndernemerBurnout is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van verplichtingen indien er sprake is van overmacht.

14.2. In geval van overmacht kan deOndernemerBurnout de verplichtingen opschorten. Als de periode van overmacht langer duurt dan drie maanden, kunnen beide partijen de opdracht ontbinden zonder recht op schadevergoeding.

14.3. Als deOndernemerBurnout gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan en dit gedeelte op zichzelf waarde heeft, kan deOndernemerBurnout dit deel factureren.

15. Eigendomsvoorbehoud

15.1. Alle geleverde zaken blijven eigendom van deOndernemerBurnout totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

15.2. De opdrachtgever dient redelijke maatregelen te nemen om de eigendommen van deOndernemerBurnout te beschermen.

15.3. Bij uitoefening van zijn eigendomsrechten geeft de opdrachtgever onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan deOndernemerBurnout om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden om deze terug te nemen.

16. Onderzoek

16.1. De opdrachtgever dient geleverde zaken te onderzoeken bij ontvangst of na uitvoering van de werkzaamheden en te controleren of deze overeenstemmen met de overeenkomst en aan de gestelde eisen voldoen.

16.2. Zichtbare gebreken moeten binnen veertien dagen na levering schriftelijk aan deOndernemerBurnout worden gemeld. Niet-zichtbare gebreken moeten binnen dertig dagen na ontdekking schriftelijk worden gemeld, inclusief een gedetailleerde beschrijving van het gebrek.

17. Klachten

17.1. Eventuele klachten moeten schriftelijk en binnen een maand worden gemeld.

17.2. Tijdige klachtmelding schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

17.3. Te late klachtmelding leidt tot verlies van recht op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

17.4. Bij gerechtvaardigde klachten zal deOndernemerBurnout het gebrekkige deel vervangen, herstellen of vergoeden.

17.5. Als een klacht ongegrond blijkt te zijn, komen alle kosten voortvloeiend uit de klacht voor rekening van de opdrachtgever.

18. Aansprakelijkheid

18.1. deOndernemerBurnout is alleen aansprakelijk voor directe schade van de opdrachtgever die het gevolg is van een tekortkoming van deOndernemerBurnout.

18.2. deOndernemerBurnout is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

18.3. De aansprakelijkheid van deOndernemerBurnout is beperkt tot de factuurwaarde, met een maximum van €500,00.

18.4. In ieder geval is de aansprakelijkheid van deOndernemerBurnout beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar uitkeert.

18.5. De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in geval van opzet of grove schuld van deOndernemerBurnout.

19. Privacy Statement

deOndernemerBurnout beschermt persoonlijke gegevens volgens het Privacy Statement, beschikbaar op de website.

20. Verjaringstermijn

De verjaringstermijn voor vorderingen en verweren tegen deOndernemerBurnout bedraagt één jaar.

21. Vrijwaring

21.1. De opdrachtgever vrijwaart deOndernemerBurnout tegen eventuele aanspraken van derden die schade lijden door de uitvoering van de opdracht, indien deze niet aan deOndernemerBurnout toerekenbaar is.

21.2. In geval van aanspraken van derden zal de opdrachtgever deOndernemerBurnout zowel buiten als in rechte bijstaan en alle benodigde maatregelen nemen.

22. Intellectuele Eigendom

22.1. deOndernemerBurnout behoudt alle rechten op plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, software, creaties en aanverwante informatie. Dit geldt ook na betaling of eventuele verbeteringen.

22.2. De opdrachtgever mag genoemde zaken niet kopiëren of ter beschikking stellen aan derden, tenzij voor intern gebruik.

23. Geheimhouding

23.1. Tenzij wettelijk verplicht, zal deOndernemerBurnout alle informatie van de opdrachtgever vertrouwelijk behandelen.

23.2. De verstrekte informatie wordt alleen gebruikt voor het doel waarvoor deze is verkregen, tenzij nodig voor juridische procedures.

23.3. De opdrachtgever zal overeenkomsten, offertes, rapporten, en andere uitingen van deOndernemerBurnout niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden deze niet zien.

24. Nietigheid

Indien een deel van deze voorwaarden nietig of ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen geldig.

25. Toepasselijk recht en Bevoegde rechter

25.1. Deze voorwaarden vallen onder het Nederlands recht.

25.2. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden of de opdracht zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank Rotterdam.